Công văn 1533/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ năm 2017 về thống kê, báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở địa phương
Số hiệu: 1533/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 28/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tôn giáo, tín ngưỡng, Thống kê, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ
V/v thống kê, báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở các địa phương

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

nh gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở cho việc đánh giá về tình hình quản lý sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ cho việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa IX về công tác tôn giáo (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2003), Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê tình hình sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng về các thông tin sau: Hiện trạng sử dụng đất (diện tích theo từng mục đích đang sử dụng tôn giáo, tín ngưỡng; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở và các mục đích khác); tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số giấy chứng nhận, diện tích đã cấp giấy chứng nhận, diện tích chưa cấp giấy chứng nhận, lý do chưa cấp giấy chứng nhận).

2. Tình hình vướng mắc, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất chưa được giải quyết: sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ sau ngày 01/7/2004 đến nay; cho thuê, cho mượn, để bị lấn, bị chiếm, chưa sử dụng; tranh chấp đất đai.

(Chi tiết các chỉ tiêu cần rà soát, thống kê có Phụ lục s 01, 02, 03 và 04 kèm theo Công văn này).

3. Đề xuất giải pháp, kiến nghị để khắc phục tồn tại bất cập trong quản lý sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng ở địa phương.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trưng chỉ đạo thực hiện những nội dung trên đây và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31/10/2017 để tổng hp báo cáo (bản giấy gồm báo cáo và phụ lục số 04, file s gm báo cáo và các phụ lục s 01, 02, 03 và 04 gửi theo địa chỉ mail pthongke2012@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
- TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
- Lưu: VT, VP(TH), CKSQLSDĐ (PTK130).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Lịch

 

PHỤ LỤC 01

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CƠ STÔN GIÁO (Tính đến tháng 8/2017)

Xã: ……………Huyện: ……………….Tỉnh: ……………….

(Kèm theo Công văn số ……./……. ngày…. /tháng..../năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai)

Đơn vị tính diện tích: ha

STT

Tên các cơ sở

Diện tích đang sử dụng (ha)

Phân theo mục đích sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận

Diện tích có vướng mc, vi phạm chưa giải quyết

Tôn giáo

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

Đất khác

Số lượng GCN đã cấp

Diện tích đã cấp

Diện tích cho thuê, cho mượn

Diện tích nhận chuyển quyền sau 01/7/2004 đến nay

Diện tích đbị lấn, bị chiếm

Diện tích tự lấn, chiếm

Diện tích đang có tranh chấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Phật giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Công giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lII

Tin Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cao Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Cơ sở tôn giáo khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cơ sở Tôn giáo khác: Hồi giáo, bà la môn giáo, Minh sư đạo, Minh lý đạo, Phật giáo hòa hảo,...)

 

PHỤ LỤC 02

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG (Tính đến tháng 8/2017)

Xã: ……………..Huyện:……………. Tnh: ………………..

(Kèm theo Công văn số ……./……. ngày…. /tháng..../năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai)

Đơn vị tính diện tích: ha

STT

Tên các cơ sở

Tng diện tích đang sử dụng

Cấp giấy chứng nhận

Diện tích có vướng mắc, vi phạm chưa giải quyết

Số lượng GCN đã cấp

Diện tích đã cấp

Diện tích cho thuê, cho mượn

Diện tích để bị lấn, bị chiếm

Diện tích đang có tranh chấp

Diện tích tự lấn, chiếm

Diện tích nhận chuyển quyền sau 01/7/2004 đến nay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đền, miếu, am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhà thờ họ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Tín ngưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA VÀ ĐẤT DANH LAM THNG CẢNH (Tính đến tháng 8/2017)

Tỉnh, Thành phố: …………………………………………..

(Kèm theo Công văn số ……./……. ngày…. /tháng..../năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai)

Đơn vị tính diện tích: ha

STT

Tên các cơ sở di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh

Thuộc xã-huyện

Tổng diện tích đang sử dụng

Cấp giấy chứng nhận

Diện tích có vướng mắc, vi phạm chưa giải quyết

Slượng GCN đã cấp

Diện tích đã cấp

Diện tích cho thuê, cho mượn

Diện tích để bị lấn, bị chiếm

Diện tích đang có tranh chấp

Diện tích tự lấn, chiếm

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

I

Cơ sở di tích lịch sử-Văn Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đất danh lam thắng cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 04

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯNG (Tính đến tháng 8/2017)

Tnh, Thành phố: ………………………………..

(Kèm theo Công văn số ……./……. ngày…./tháng..../năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai)

Đơn vị tính diện tích: ha

STT

Danh mục các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Số lượng cơ sở

Diện tích đang sử dụng (ha)

Phân theo mục đích sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận

Diện tích có vướng mắc, vi phm chưa giải quyết

Tôn giáo

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp

Đất khác

Số cơ sở được cấp giy chứng nhận

Slượng GCN đã cấp

Diện tích đã cấp

Diện tích cho thuê, cho mượn

Diện tích đ blấn, bị chiếm

Diện tích đang có tranh chấp

Diện tích để bị lấn, bị chiếm

Diện tích nhận chuyển quyền sau 01/7/2004 đến nay

Số lượng cơ sở

Diện tích

Số lượng cơ sở

Diện tích

Số lượng cơ sở

Diện tích

Số lượng cơ sở

Diện tích

Số lượng cơ sở

Diện tích

Slượng cơ sở

Diện tích

Slượng cơ sở

Diện tích

Số lượng cơ sở

Diện tích

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I

Cơ sở tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôn giáo khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tín ngưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đền, miếu, am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tín ngưỡng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.