Công văn 1529/VPCP-QHQT năm 2022 về kinh phí bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ucraina
Số hiệu: 1529/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Hành chính tư pháp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/VPCP-QHQT
V/v kinh phí bo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ucraina

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tài chính, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 2223/BTC-HCSN ngày 08 tháng 3 năm 2022); Bộ Ngoại giao (văn bản số 817/BC-BNG-LS ngày 09 tháng 3 năm 2022); Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (văn bản số 209/TCTKH-KHPT ngày 09 tháng 3 năm 2022) và đề xuất của Tập đoàn Sun Group tại văn bản số 86/2022/CV-SHD ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình từ Ucraina về nước và kinh phí bảo hộ công dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức các chuyến bay đón người Việt Nam và thành viên gia đình từ Ucraina về nước do các doanh nghiệp tài trợ (Tập đoàn Sun Group, và các doanh nghiệp khác), công khai, minh bạch, đúng quy định.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại văn bản số 645/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước do xung đột tại Ucraina, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP,
PTT TT Phạm Bình Minh (để b/c);
- Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao);
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thàn
h;
các Vụ: TH, CN, KTTH; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.