Công văn 1525/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu khoa học
Số hiệu: 1525/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1525/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29722/CT-HTr ngày 25/11/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học của Chi nhánh Công ty cổ phần Ong Trung ương - Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong. Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKH&CN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dư toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN.

Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Ong Trung ương - Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong ký hợp đồng trách nhiệm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết, căn cứ hồ sơ cụ thể và tình hình thực tế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong (19 Trúc Khê, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội);
- Vụ CST, HCSN, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn