Công văn 1517/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp cho, tặng doanh nghiệp tư nhân
Số hiệu: 1517/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1517/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp cho, tặng DNTN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1716/CT-HCQTTVAC ngày 05/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên nêu vướng mắc về sử dụng hóa đơn trường hợp chủ DNTN cho, tặng doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn hướng dẫn như sau:

“Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp chủ doanh nghiệp DNTN Toàn Thắng - Khách sạn Thủy Tiên là ông Nguyễn Mạnh Thắng có hợp đồng cho, tặng doanh nghiệp cho bà Nguyễn Thị Minh Phương (Hợp đồng công chứng ngày 27/5/2011) và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 06/6/2011, nội dung tên Doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính vẫn giữ nguyên như cũ thì số hóa đơn đã đặt in và Thông báo phát hành được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện Thông báo phát hành mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.