Công văn 1509/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước
Số hiệu: 1509/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1509/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 227/CT-KK ngày 14/3/2012 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về chính sách thuế đối với mặt hàng gia súc nhập khẩu để nuôi, tiêu thụ trong nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt ra và ở khâu nhập khẩu”.

Tại điểm 2.5, mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5% như sau:

“2.5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quan thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu súc sản gia cầm Hải Phòng nhập khẩu bò về vỗ béo (không phân biệt thời gian trên 1 tháng hay dưới 1 tháng), sau đó đưa vào giết mổ cung cấp cho các siêu thị thì xác định là sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.