Công văn 1507/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC
Số hiệu: 1507/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1507/TCT-CS
V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 144/HCQTTVAC ngày 19/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nêu vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.a điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh; hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Tại điểm 1 điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Điều 11. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hóa đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Hộ kinh doanh (Ông Nguyễn Văn Bảy) nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không được đặt in hóa đơn. Hộ kinh doanh có nhu cầu cấp hóa đơn khi bán hàng thì sẽ đến cơ quan thuế mua hóa đơn và sử dụng. Đối với số hóa đơn đã tự đặt in và sử dụng (72 số), Cục Thuế yêu cầu hộ kinh doanh thu hồi 72 số hóa đơn và thực hiện tiêu hủy số hóa đơn đã in chưa sử dụng theo quy định.

Cục thuế tỉnh Bắc Giang cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn đơn vị sử dụng hóa đơn để không xảy ra trường hợp tương tự như hộ kinh doanh (Ông Nguyễn Văn Bảy) và kiểm tra việc mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa ông Nguyễn Văn Bảy và doanh nghiệp mua hàng nhằm tránh việc lợi dụng hóa đơn để gian lận thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn