Công văn 1506/TCT-CS về chính sách thuế
Số hiệu: 1506/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1506/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 38/CT-KK&KTT ngày 17/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa:

Điều 1 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi điều chỉnh như sau:

“Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản chi phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).”

Như vậy, vấn đề liên quan đến thuế GTGT hàng nhập khẩu không thuộc chức năng, thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế nội địa. Đề nghị Cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Về gia hạn nộp thuế

- Căn cứ Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về gia hạn nộp thuế, trường hợp người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định thì người nộp thuế phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế ghi trên Văn bản chấp thuận đề nghị gia hạn nộp thuế (mẫu số 03/NOPT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

- Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định:

“7. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại Điều này đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.”

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế TNDN so với thời hạn được gia hạn nộp thuế ghi trong Văn bản chấp thuận đề nghị gia hạn nộp thuế thì không thuộc diện áp dụng quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CPĐiều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 nêu trên, người nộp thuế bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn