Công văn 1474/SGDĐT-GDNCL năm 2022 về chấn chỉnh tình hình hoạt động các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 1474/SGDĐT-GDNCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Trí Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/SGDĐT-GDNCL
V/v chấn chỉnh tình hình hoạt động các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Nhà đầu tư của các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Thực hiện Kế hoạch số 3152/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động 11 đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn thành phố. Sau khi kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy các đơn vị còn thực hiện một số nội dung chưa được cập nhật đúng theo quy định hiện hành.

Nhằm giúp các đơn vị (kể cả những đơn vị đã được kiểm tra và những đơn vị chưa được kiểm tra) tổ chức hoạt động đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa chủ động kiểm tra nội bộ, rà soát, chấn chỉnh tình hình tổ chức hoạt động tại đơn vị các nội dung, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ pháp lý

Rà soát lại hồ sơ pháp lý; Lưu ý:

- Về thời gian hết hiệu lực của Quyết định cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

- Địa điểm tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đúng với địa chỉ hoạt động giáo dục trong Quyết định về việc cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (khi có sự thay đổi địa điểm tổ chức hoạt động phải gửi hồ sơ đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Về hồ sơ nhân sự

- Rà soát văn bản, chứng chỉ của giáo viên (theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT);

- Cập nhật danh sách giáo viên (nếu có thay đổi, đơn vị sử dụng ID và Password đã được cấp để báo cáo tại Mục Nhân sự trên trang https://dichvugiaoduc1.hcm.edu.vn).

3. Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Rà soát việc ký kết hợp đồng lao động, Hợp đồng thỉnh giảng, giải quyết các chế độ về ngày nghỉ của người lao động (theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Luật Giáo dục số 43/2019/QH14).

- Rà soát việc thực hiện chế độ đóng bảo hiểm hội, mở đóng sổ đúng quy định (theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13).

- Rà soát việc đăng ký Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài công tác tại đơn vị; Lưu ý về thời hạn của giấy phép lao động (theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP).

4. Về điều kiện cơ sở vật chất

- Đảm bảo điều điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý đối với tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Thực hiện treo bảng hiệu đúng với tên trong Quyết định về việc cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

5. Về chương trình giảng dạy

Đảm bảo tổ chức giảng dạy các chương trình đã được cấp phép theo Quyết định cấp phép hoạt động giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo (khi có thay đổi về kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải gửi hồ sơ đăng ký về Sở Giáo dục và Đào tạo).

6. Về báo cáo tình hình hoạt động

Thực hiện báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Công văn số 357/SGDĐT-GDNCL ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Về lưu trữ hồ sơ tại đơn vị

Đơn vị cần tổ chức thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các hoạt động, thường xuyên cập nhật thông tin lên trang https://dichvugiaoduc1.hcm.edu.vn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các đơn vị trong quá trình hoạt động luôn luôn rà soát, nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “
để báo cáo”;
- Lưu: VT, P.QLCSGDNCL (H)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Trí Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.