Công văn 1471/BNN-TC bổ sung ý kiến của cơ quan tiếp nhận tài sản dự án Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển
Số hiệu: 1471/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1471/BNN-TC
V/v Bổ sung ý kiến của cơ quan tiếp nhận tài sản dự án Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Khánh Hoà, Quảng Trị, Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản của Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển (Hợp phần LMPA) do Chính phủ Vương quốc Đan Mạch viện trợ không hoàn lại. Trong quá trình thực hiện, Hợp phần đã trang bị một số tài sản phục vụ hoạt động cho khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), khu bảo tồn biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), khu bảo tồn biển Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), khu bảo tồn biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), khu bảo tồn biển Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận), vườn quốc gia Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận).

Hợp phần đã kết thúc hoạt động vào ngày 31/12/2011. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện các thủ tục để xử lý tài sản của dự án khi dự án kết thúc. Đối với tài sản là máy móc trang thiết bị văn phòng còn sử dụng được và các tài sản khác đã trang bị cho ban quản lý các tỉnh thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 687/BNN-TC ngày 16/3/2012 đề nghị Bộ Tài chính điều chuyển cho các đơn vị này tiếp tục quản lý, sử dụng. Ngày 18/4/2012, Bộ Tài chính có công văn số 5164/BTC-QLCS đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung ý kiến của các cơ quan tiếp nhận tài sản (Ủy ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng dự án) theo quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; khoản 2 Điều 7 Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng dự án gửi văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của dự án kết thúc để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo đúng quy định. Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản dự án kết thúc của các tỉnh xin gửi về địa chỉ sau trước ngày 31/5/2012:

Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 Ngọc Hà – Quận Ba Đình – Hà Nội

Fax: 04 3 843 6801

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- BQL HP Sinh kế BV bên trong và xung quanh các khu BTB;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.