Công văn 1468/BNN-TCTL hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kè trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, tỉnh An Giang
Số hiệu: 1468/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1468/BNN-TCTL
V/v: hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kè trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 584/VPCP-NC ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc UBND tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ vốn xây dựng kè trên sông, suối biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia tại văn bản số 13/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012, về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng kè tại cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương và thị trấn Long Bình để bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3537/BNN-TL ngày 26/11/2008 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xử lý sạt lở tại hai khu vực nêu trên và các công văn số 3800/BNN-TCTL ngày 26/12/2011, số 152/BNN-TCTL ngày 18/01/2012 tiếp tục thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh An Giang về việc xử lý sạt lở khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và thị trấn Long Bình. Đối với việc hỗ trợ vốn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ vốn cho 02 dự án (theo nội dung tại mục 1, văn bản số 133/VPCP-NC ngày 09/02/2012 của Văn phòng Chính phủ). Trong khi chờ xử lý, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở các khu vực nêu trên, có biện pháp chủ động di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, QP, NG;
- UBND tỉnh An Giang;
- Sở NN&PTNT tỉnh An Giang;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.