Công văn 14128/SYT-NVY năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly
Số hiệu: 14128/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14128/SYT-NVY
V/v thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Thực hiện công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 04/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly; Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hp triển khai thực hiện như sau:

1. Thực hiện thời gian cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) và bàn giao về theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 07 ngày sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung.

2. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các F1 vào các ngày thứ nhất, ngày thứ 3, 7, 14 và ngày thứ 20. Người cách ly được hoàn thành cách ly y tế khi cách ly đủ 21 ngày và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

3. Nhng đối tượng (F1) đang thực hiện cách ly y tế tập trung và chưa hết thời gian cách ly thì tiếp tục thực hiện thời gian cách ly theo công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 04/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị phối hp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Ch
Xuân Dũng - PCT UBND TP;
- Đ/c Hà Minh Hải - PCT UBND TP;
- VP UBND Thành phố;
- Giám đốc SYT; (để báo cáo)
- TTYT, PYT quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NVY
Dương.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung