Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác
Số hiệu: 141/TTLLTPQG-HCTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Thanh Sơn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM
LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/TTLLTPQG-HCTH
V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 1528/STP-LLTP ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác. Sau khi nghiên cứu Công văn của Quý Sở, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Đối với hai trường hợp được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác nêu trong Công văn của Sở Tư pháp là hai trường hợp được cấp trước thời điểm Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay thì Sở Tư pháp mới phát hiện ra việc cấp Phiếu trước đây là không chính xác. Theo quy định tại Điều 50 Luật Lý lịch tư pháp về bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp thì cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp có trách nhiệm bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác hoặc trái pháp luật. Hiện nay, Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác. Vì vậy, để giải quyết hai trường hợp nêu trên, sau khi nghiên cứu các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định về việc thu hồi một số loại giấy đăng ký, giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thấy rằng trong trường hợp này thì Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cần có văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp đã cấp có nội dung không chính xác. Trong văn bản phải nêu rõ lý do thu hồi, hủy bỏ. Văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác được gửi cho người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phải được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Riêng đối với trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp có sai sót do kết quả xác minh của cơ quan Công an, thì văn bản thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp này cũng được gửi cho cơ quan Công an đã thực hiện việc xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác, xin gửi đến Qúy Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Quý Tỵ (để b/c);
- Lưu: TTLLTPQG (2b).

GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.