Công văn 1393/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số xu hướng phát triển trong kỷ nguyên số hậu COVID-19
Số hiệu: 1393/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về Báo cáo s13 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số xu hướng phát triển trong kỷ nguyên số hậu COVID-19 (kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị các đồng chí chỉ đạo nghiên cứu và cập nhật vào quy hoạch Quốc gia, quy hoạch Vùng và quy hoạch các cơ quan, đơn vị địa phương và phục vụ quá trình chuyn đi số.

2. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp Ủy ban Quốc gia về chuyn đi số một quý một lần, họp đột xuất nếu thấy cần thiết đchỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Đồng chí biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Học viện Ch
ính trị quốc gia HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

các Vụ, Cục, TTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.