Công văn 1384/VPCP-QHQT năm 2022 về Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ
Số hiệu: 1384/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/VPCP-QHQT
V/v Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương.

Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ tiếp xã giao Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thời gian vào lúc 17h00 ngày 09 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Chính phủ.

Đchuẩn bị cho cuộc tiếp, Văn phòng Chính phủ đề nghị:

1. Các cơ quan cử đại diện Lãnh đạo tham dự cuộc tiếp.

2. Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cuộc tiếp, gửi về Văn phòng Chính phủ trước 15h00 ngày 07 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

- Bố trí phiên dịch phục vụ cuộc tiếp./.

(Chi tiết và đăng ký tham dự liên hệ đồng chí Hồ Anh Tài, Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, số đt: 080.40710/094.2233.661)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgTT Phạm Bình Minh (đ
b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

Vụ TH; Cục QT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ
Nguyễn Thanh Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.