Công văn 1383/VPCP-CN năm 2022 về đầu tư 2 nút giao IC2, IC5 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 1383/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1383/VPCP-CN
V/v đầu tư 2 nút giao IC2, IC5 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 147/UBND-CN1 ngày 07 tháng 01 năm 2022) về việc giao quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nút giao IC2, IC5 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các bộ, cơ quan liên quan về việc phân giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hai nút giao IC2, IC5 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm phù hợp quy hoạch, theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê V
ăn Thành;
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, TP;
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, PTTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.