Công văn 1355/BNN-TCLN về chuyển danh mục rừng thực hành, thực nghiệm sang danh mục khu rừng đặc dụng
Số hiệu: 1355/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 08/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/BNN-TCLN
V/v chuyển danh mục rừng thực hành, thực nghiệm sang danh mục khu rừng đặc dụng

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 44/CV-CĐNCN&NLNB ngày 14/03/2012 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ về việc đề nghị Bộ chuyển danh mục rừng thực hành, thực nghiệm sang danh mục rừng đặc dụng; sau khi nghiên cứu tài liệu kèm theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thống nhất đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ về việc đề nghị Bộ chuyển danh mục từ rừng thực hành, thực nghiệm sang danh mục rừng đặc dụng tại văn bản số 44/CV-CĐNCN&NLNB ngày 14/03/2012. Tuy nhiên, việc xác lập khu rừng đặc dụng phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo tiêu chí xác lập loại rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Nội dung của Đề án xác lập khu rừng đặc dụng và thẩm quyền quyết định thành lập khu rừng đặc dụng phải thực hiện theo Điều 11 và Điều 13 của Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ triển khai, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.