Công văn 1354/VPCP-ĐMDN năm 2022 về Đề án “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước”
Số hiệu: 1354/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/VPCP-ĐMDN
V/v Đề án “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với DNNN”

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6533/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2021, ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính tại công văn 11890/BTC-TCDN ngày 18 tháng 10 năm 2021, Tư pháp tại công văn 3664/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn số 2136/UBQLV-TTTT ngày 07 tháng 12 năm 2021 về Đề án “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo các quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu các kết quả và kinh nghiệm quốc tế phân tích tại Đề án kèm theo công văn số 6533/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 và các quy định có liên quan.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với DNNN theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp” theo đúng Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: CT, TP, NV, LĐ-TB&XH, CA, GTVT;
- NHNN Việt Nam;
- UBQLV nhà nước tại DN;
- UBND Tp. Hà Nội;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; Các Vụ: KTTH, PL và Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân