Công văn 1340/BTTTT-CBC triển khai hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
Số hiệu: 1340/BTTTT-CBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/BTTTT-CBC
V/v triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố,
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 691/TTg-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy", để thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy nhằm hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"; "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" và "Ngày Thế giới phòng, chống ma túy 26-6" với chủ đề "Toàn cầu chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh không ma túy", Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo; Mặt trận Tổ quốc; Thành đoàn, Tỉnh đoàn; Liên đoàn Lao động; Sở Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức và chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin các Đài Truyền thanh cấp huyện tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, phát thanh cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn và ở cộng đồng dân cư nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng xã phường không có ma túy.

2. Các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên đề, các tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu … và tăng thời lượng thông tin về công tác phòng, chống ma túy bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong xã hội không chỉ trong tháng cao điểm và còn liên tục, thường xuyên trong thời gian tới.

3. Đây là đợt tuyên truyền lớn, vì vậy các hoạt động cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm về sử dụng và buôn bán ma túy, khu vực tiềm ẩn nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện, cây cần sa. Nội dung cần tập trung vào việc tuyên truyền để gia đình, cộng đồng quần chúng nhân dân, nhất là đối với thanh niên, thiếu niên, các đối tượng có nguy cơ cao, các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Có kế hoạch đón nhận, giúp đỡ những người nghiện ma túy xóa bỏ mặc cảm, quan tâm bố trí việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ những người đã được cai nghiện, để họ tránh tái nghiện, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

4. Các cơ quan báo chí cần phát hiện, nêu gương những người đã từng nghiện ma túy nay đã cai nghiện trở về, được gia đình, cộng đồng, xã hội giúp đỡ có công ăn việc làm ổn định và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tuyên truyền những mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả. Nêu gương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng và phòng, chống ma túy.

Tuyên truyền về phòng, chống ma túy là nội dung quan trọng, lâu dài, đề nghị Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai thực hiện những nội dung trên. Lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ được tác hại của ma túy đối với cộng đồng, xã hội và có ý thức, biện pháp phòng, chống có hiệu quả. Các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, các cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét khen thưởng. Báo cáo kết quả "Tháng hành động phòng, chống ma túy", đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí, địa chỉ số 92C, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong tháng 7 năm 2012.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (Để b/c);
- Các thành viên UBQG PC AIDS và PC tệ nạn MT, MD,
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT;
- Lưu VT, Cục BC (01, ĐKL (600).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn