Công văn 1302/VPCP-QHQT năm 2022 về Việt Nam được WHO chọn chuyển giao công nghệ văc-xin mRNA
Số hiệu: 1302/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/VPCP-QHQT
V/v Việt Nam được WHO chọn chuyển giao công nghệ văc-xin mRNA.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- BY tế.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 583/BC-BNG-TCQT ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn làm nơi tiếp nhận chuyển giao công nghệ văc-xin mRNA, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế:

- Có hình thức tuyên truyền rộng rãi về sự kiện này.

- Dự thảo thư của Thủ tướng Chính phủ gửi Tổng Giám đốc WHO cảm ơn WHO về việc này.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc cụ thể với WHO và các đối tác liên quan để triển khai các bước tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các PTTg Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam (để
b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Cổng TTĐTCP (để p/h), các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2) HM.
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.