Công văn 1300/TTg-CN năm 2017 xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa
Số hiệu: 1300/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/TTg-CN
V/v xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các Tờ trình: số 9076/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2017 và số 5291/TTr-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2017) về việc xây dựng Nghị định ban hành quy chế hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải triển khai ngay việc xây dựng nội dung chi tiết dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa (dự thảo Nghị định) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9076/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2017; Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định, trình Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an
, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam,
Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, KTTH, KGVX, NC, TH, V.I, TKBT;
-
Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.