Công văn 1298/TTg-NN năm 2017 thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất ở đối với một số đồng chí cán bộ cao cấp của các cơ quan Trung ương
Số hiệu: 1298/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/TTg-NN
V/v thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất ở đối với một số đồng chí cán bộ cao cấp của các quan Trung ương

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng (Công văn s 1174-CV/VPTW/nb ngày 06 tháng 3 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1570/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2017), Tài chính (Công văn số 4519/BTC-QLCS ngày 04 tháng 4 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 1047/BTP-PLDSKT ngày 30 tháng 3 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 681/BXD-QLN ngày 31 tháng 3 năm 2017) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 1659/UBND-KT ngày 11 tháng 4 năm 2017) liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất ở đối với một số đồng chí cán bộ cao cấp của các cơ quan Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc giảm tiền sử dụng đất như đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng nêu tại công văn số 1174-CV/VPTW/nb ngày 06 tháng 3 năm 2017, cụ thể: tiền sử dụng đất được giảm của Dự án bằng (=) tiền sử dụng đất xác định theo giá đất và chính sách tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trừ (-) tiền sử dụng đất tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Giao Bộ Tài chính căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp nêu tại các công văn trên, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc giảm tiền sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: PL, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3)Th.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.