Công văn 1286/TTg-CN năm 2017 về chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT
Số hiệu: 1286/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2017 Ngày hiệu lực: 27/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/TTg-CN
V/v chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 177/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bn s5943/BKHĐT-QLĐT ngày 21 tháng 7 năm 2017), Tài chính (văn bản số 9698/BTC-QLCS ngày 21 tháng 7 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 7607/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 7 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 1603/BXD-HTKT ngày 17 tháng 7 năm 2017) về việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng BT (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo thực hiện Dự án; khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 88/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật để bảo đảm hiệu quả Dự án, không làm thất thoát tài sản của nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2)Hong

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng