Công văn 1285/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 1285/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lk

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
-
y ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3741/BXD-QHKT ngày 15 tháng 9 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021) về việc xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành ph Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2014 như đề nghị của Bộ Xây dựng và y ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đk Lắk theo quy định pháp luật; kết hp nghiên cứu việc mở rộng địa giới hành chính thành ph Buôn Ma Thut theo Nghị quyết s 103/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài đ trin khai thực hiện lập quy hoạch phải đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư và pháp luật hiện hành liên quan.

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong quá trình lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung nêu trên, thẩm định, báo cáo Th tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,

Tài chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng,
Công an, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Văn hóa, Th
thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
-
Lưu: VT, CN (3b).Tun.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành