Công văn 1284/TTg-CN năm 2021 báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Số hiệu: 1284/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: 01/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/TTg-CN
V/v Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư CHKQT Long Thành.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9133/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021) về việc báo cáo Quốc hội tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Báo cáo); căn cứ ý kiến các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung Báo cáo, nêu rõ kết quả thực hiện thêm so với báo cáo trước, phân tích nguyên nhân, đánh giá tiến độ thực hiện; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội./.

(Xin gửi các ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
-
Lưu: VT, CN (2). LTS

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.