Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021
Số hiệu: 1282/UBND-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/UBND-NL
V/v hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ PCTT năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2021

Gia Lai, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 26/QPCTT ngày 23/8/2021 của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh về việc báo cáo hoàn thiện Kế hoạch thu quỹ năm 2020 và gửi kế hoạch thu quỹ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố; sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và năm 2021 tại địa phương theo đúng các quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Có Danh sách chi tiết của các địa phương kèm theo); gửi về Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 20/9/2021.

2. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế phối hợp cùng các UBND các huyện thị, xã thành phố trong việc cung cấp thông tin thu quỹ các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước trên các địa bàn được phân công phụ trách.

3. Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh tổng hợp kế hoạch của các địa phương, đơn vị; đồng thời, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, đề xuất việc xử lý trách nhiệm các địa phương, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm; gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2021.

Nhận được Công văn này yêu cầu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi (kèm Văn bản 26/QPCTT);
- Sở Nông nghiệp v
à Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Kpă Thuyên

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA B SUNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH
NĂM 2020 VÀ GỬI KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số: 1282/UBND-NL ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên đơn vị

Ghi Chú

Kế hoạch năm 2020

Kế hoạch năm 2021

1

Thành phố Pleiku

 

Chưa gửi kế hoạch

2

Thị xã Ayun Pa

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Danh sách đối tượng miễn giảm.

* Thu người lao động khác tại địa phương. (15.000 đồng/ người/năm)

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Danh sách đối tượng miễn giảm.

3

Huyện Đức Cơ

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Thu người lao động khác tại địa phương. (15.000 đồng/người/năm)

Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

4

Huyện Đak Đoa

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

5

Huyện la Grai

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Danh sách đối tượng miễn giảm.

* Thu người lao động khác tại địa phương. (15.000 đồng/người/năm)

Đã gửi kế hoạch. Nhưng không kèm theo bng biểu sliệu chi tiết.

6

Huyện Chư sê

Sai số % giữ lại phục vụ cho công tác thu. (không được vượt quá 3% tng thu)

Chưa gửi kế hoạch

7

Huyện Krông Pa

Sai số % giữ lại phục vụ cho công tác thu. (không được vượt quá 3% tng thu)

Chưa gửi kế hoạch

8

Huyện Mang Yang

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Chưa gửi kế hoạch

9

Huyện Chư Pah

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Trường mầm non Mơ Nông năm 2019 số liệu tăng đột biến.

Chưa gửi kế hoạch

10

Huyện Ia Pa

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Danh sách đối tượng miễn giảm.

* Thu người lao động khác tại địa phương. (15.000 đồng/người/năm)

Chưa gửi kế hoạch

11

Huyện Chư Prông

 

Chưa gửi kế hoạch

12

Huyện Chư Pưh

* Thiếu kế hoạch thu doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

* Danh sách đối tượng miễn giảm.

Chưa gửi kế hoạch