Công văn 12750/QLD-KD năm 2017 về mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất do Cục Quản lý Dược ban hành
Số hiệu: 12750/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12750/QLD-KD
V/v mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

Cục Quản lý Dược đã nhận được ý kiến của một số Đơn vị về các quy định liên quan đến việc phê duyệt mua, bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Đ việc triển khai các quy định trên được thống nhất, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc được mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo kết quả trúng thầu của cơ sở (kế hoạch đấu thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật). Các cơ sở kinh doanh đã trúng thầu cung cấp các thuốc trên cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời thuốc theo đúng kết quả trúng thầu. Việc mua bán các thuốc trên không cần lập dự trù và phê duyệt của Sở Y tế (như quy định trước đây tại Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc).

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác mua thuốc không theo kết quả trúng thầu phải lập hồ sơ đề nghị mua thuốc đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 20/2017/TT-BYT để được xem xét, phê duyệt trước khi mua các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để phục vụ cho nhu cầu điều trị, nghiên cứu, kim nghiệm của cơ sở.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn, giải quyết, tuyệt đối không đ xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh cho nhân dân, đặc biệt là các thuốc dùng trong các trường hợp cấp cứu.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược - Cục Quản lý Dược, điện thoại: 024.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục PC HIV/AIDS, Cục QL KCB (để b/c);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

 

Điều 46. Quy định về mua bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt
...
2. Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất:
...
đ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được mua thuốc tại các cơ sở được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này theo kết quả trúng thầu của cơ sở.

Xem nội dung VB
Điều 6. Cấp phát, sử dụng, hủy thuốc
...
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác phải lập hồ sơ đề nghị mua thuốc theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và gửi đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở để xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP trước khi mua các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất và thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất không thuộc đối tượng phải đấu thầu để phục vụ cho nhu cầu điều trị, nghiên cứu, kiểm nghiệm của cơ sở.

Xem nội dung VB