Công văn 1257/TTg-CN năm 2017 về điều chỉnh tuyến đường 9- Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Số hiệu: 1257/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/TTg-CN
V/v điều chỉnh tuyến đường 9- Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 2685/BKHCN-CNCHL ngày 15 tháng 8 năm 2017 về điều chỉnh tuyến đường 9 - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường 9 thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc như đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường 9 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định tại Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 và theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng làm cơ sở triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, bảo đảm tiến độ của dự án theo cam kết với Chính phủ Nhật Bản.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ; KH&CN, TN&MT;
- UBND Tp Hà Nội;

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (3b)Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng