Công văn 12563/QLD-ĐK năm 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
Số hiệu: 12563/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 12563/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược s 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư đề ngày 19/7/2017 của Công ty TNHH Reliv Pharma, văn thư s206/CV-DPTƯ2 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khu không yêu cầu giy phép nhập khu thuốc trong nước đã được cấp s đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 3570/QLD-ĐK ngày 27/3/2017, Công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bnêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa ch: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (đ
b/c);
- Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
- Website của Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐKT (L.A).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
ính kèm công văn số 12563/QLD-ĐK ngày 18/8/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Retroz

VD-25304-16

05/9/2021

Công ty CPDP Trung ương 2

Itraconazole pellets 22.0% w/w

NSX

Lee Pharma Limited

Site 1: Plot No.V, Phase II, VSEZ, Duvvada, Sabbavaram Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh, India.

Site 2: Survey No.: 199 Plot No. 3,D.No. 5-9- 265/2 Rajivgandti Nagar Ind. Extn, Kukatpally, Hyderabad- 500 072 Andhra Pradesh, India

India

2

Alovirum

VD-26635-17

19/02/2022

Công ty CPDP Trung ương 2

Acyclovir

USP 37

Union Quimico Farmaceutica, S.A.

Polig. Ind. Moli de les Planes, C/Font de Bocs, S/N0 08470- Sant Celoni (Barcelona) Spain.

Spain