Công văn 1256/TTg-CN năm 2017 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
Số hiệu: 1256/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHXD vùng tỉnh Bắc Ninh và QHC đô thị Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (các văn bản: số 164/UBND-XDCB ngày 08 tháng 6 năm 2017 và số 2049/UBND-XDCB ngày 28 tháng 6 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bn số 1813/BXD-QHKT ngày 08 tháng 8 năm 2017), Kế hoạch và Đu tư (văn bản số 5402/BKT-QLQH ngày 04 tháng 7 năm 2017), Nông nghiệp và phát triển nông thôn (văn bản số 5630/BNN-KH ngày 10 tháng 7 năm 2017), Nội vụ (văn bản số 3583/BNV-CQĐP ngày 07 tháng 7 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bn số 3389/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2017) và Tài chính (văn bản số 9476/BTC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017) về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh Quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên.

2. Trên cơ sở Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc rà soát Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sự cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Ch
ính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, NV, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.