Công văn 1204/UBDT-PC kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Số hiệu: 1204/UBDT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lý Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1204/UBDT-PC
V/v
kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

 - Vụ Chính sách Dân tộc;
 
- Vụ Dân tộc thiểu số.

 

Thực hiện Quyết định số 731/QĐ-UBDT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Ủy ban Dân tộc, căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban Dân tộc tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, đảm bảo thực hiện quy định theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính nhm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC nói riêng và hiệu quả công tác cải cách hành chính nói chung.

2. Nội dung và cách thức kim tra

2.1. Nội dung

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 gồm các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC;

- Công tác kiểm soát quy định về TTHC tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: slượng TTHC được đánh giá tác động, số lượng văn bản quy phạm pháp luật tham gia soạn thảo;

- Công tác kiểm soát việc thực hiện TTHC: việc niêm yết TTHC đúng theo quy định, việc thực hiện giải quyết TTHC đúng quy trình hay không, số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết, các khó khăn vướng mắc (nếu có);

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

- Rà soát và đề xuất hướng xử lý đối với TTHC trong các văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2016 được dự kiến sửa đổi hoặc tích hợp vào các văn bản QPPL khác trong thời gian tới;

- Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và các công tác khác có liên quan.

2.2. Cách thức

Các Vụ đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo các nội dung tại mục 2.1 Kế hoạch này và các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có).

3. V, đơn v đưc kiểm tra

Vụ đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc, gồm 02 đơn vị: Vụ Chính sách Dân tộc và Vụ Dân tộc thiểu số.

4. Thi gian thực hiện kiểm tra

Thực hiện kiểm tra trong tháng 11/2016.

Báo cáo bằng văn bản của Vụ, đơn vị gửi về Ủy ban Dân tộc (Vụ Pháp chế) trước ngày 28/11/2016, bản điện tử gửi về hộp thư: vuphapche@cema.gov.vn.

5. Trách nhiệm thực hiện:

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC của các Vụ, đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kết quả kim tra.

Các Vụ, đơn vị có tên trong kế hoạch kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo theo yêu cầu tại mục 2 Kế hoạch này để công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

(Mọi thông tin chi tiết (nếu cần) liên hệ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế, số điện thoại: 043 2115173).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- Ban CCHC UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, PC (03)

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Lý Anh Tuấn