Công văn 1188/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Số hiệu: 1188/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: 17/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/TTg-CN
V/v Chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3054/BXD-QHKT ngày 02 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Tờ trình số 1956/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021) về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 theo quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong quá trình thực hiện lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê
Văn Thành;
- Các Bộ: NG, QP, CA, NN&PTNN, TN&MT, KH&ĐT, TC, CT, GTVT, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
-
Lưu: VT, CN (2b).Tuấn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.