Công văn 11791/CTHN-TTHT năm 2022 thực hiện Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Số hiệu: 11791/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11791/CTHN-TTHT
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, tại Điều 1 Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Ngày 30/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành công điện số 04/CĐ-TCT về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để triển khai hiệu quả quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế triển khai ngay các công việc sau:

1. Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế:

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Cục về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Kịp thời tuyên truyền chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường tới toàn thể CBCC thuộc Cục Thuế và các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức (website, email, qua các cơ quan thông tấn, báo chí,...).

2. Các Phòng Thanh tra Kiểm tra, các Chi cục Thuế:

- Chủ động triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn quản lý.

3. Phòng Kiểm tra nội bộ:

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của CBCC, đảm bảo việc thực thi công vụ và hỗ trợ người nộp thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các đơn vị chủ động báo cáo về Cục Thuế TP Hà Nội (Qua Phòng TTHT NNT, email: phttt.han@gdt.gov.vn;) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục Trưởng (để báo cáo)
- Các Đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường