Công văn 11630/BTC-TCHQ năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo
Số hiệu: 11630/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11630/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngày 18/2/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Điều 3 Thông tư số 26/2016/TT-BTC quy định: “Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh qua cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo hoặc các cửa khẩu sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế có đủ điều kiện quản lý nhà nước về hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và Thông tư số 72/2014/TT- BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh”. Theo đó, cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo là địa điểm thực hiện việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Để triển khai thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 26/2016/TT-BTC , Bộ Tài chính có công văn số 12794/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 chọn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo.

Tổng cục Hải quan đã có công văn 9331/TCHQ-TXNK ngày 28/9/2016, gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị bố trí quầy kiểm tra hóa đơn hàng hóa và quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại Cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý cảng Bến Đầm, Côn Đảo, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì từ khi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được lựa chọn là đại lý/hoàn thuế GTGT tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo (tháng 9/2016) đến nay, tại Bến Đầm, Côn Đảo không phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh phương tiện vận tải và hành khách nên tại khu vực cảng không bố trí khu vực làm thủ tục hải quan.

Từ thực tế tại Cảng biển quốc tế Bến Đầm nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt chưa triển khai công tác hoàn thuế GTGT tại cảng biển quốc tế Bến Đầm, Côn Đảo do việc hoàn thuế tại đây không hiệu quả (tốn nhân lực, cơ sở vật chất nhưng không có hoạt động hoàn thuế), về lâu dài, nếu Cảng biển quốc tế Bến Đầm có phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh và du lịch phát triển thì Bộ Tài chính sẽ triển khai việc hoàn thuế GTGT tại đây.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam (để p/hợp);
- Cục HQ tỉnh BR-VT (để t.hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai