Công văn 11520/BTC-KBNN năm 2017 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Số hiệu: 11520/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: 30/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11520/BTC-KBNN
V/v thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị được kiểm toán
.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015; trong đó giao Chính phủ:

"... Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thm tra s506/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kim toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN 2 năm 2014-2015”.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nêu trên và Chỉ thị số 33/2008/CT- TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra”, để kịp thời tổng hợp báo cáo Quốc hội theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2015 với các nội dung sau:

1. Tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, cụ thể:

Các bộ, ngành, địa phương cần phải có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng xây dựng dự toán NSNN, bảo đảm dự toán NSNN sát thực tế và phù hợp với khả năng của NSNN, tránh tình trạng lập dự toán chưa đầy đủ, điều chỉnh, bổ sung dự toán nhiều lần trong năm. Điều hành chi NSNN bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí; thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng cơ bản hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của Luật NSNN và các quy định khác của pháp luật; khắc phục tình trạng tạm ứng vốn ln, tạm ứng sai quy định, cho vay, tạm ứng kéo dài qua nhiều năm chậm thu hồi; có giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn chậm, chuyển số dư của hoạt động không còn nhiệm vụ chi, số chi chuyn nguồn sang năm tăng so với năm trước, các khoản chi chuyển nguồn qua nhiu năm nhưng chưa thực hiện.

- Công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng thu phí, lệ phí vượt quy định hoặc thu thêm các khoản thu không có trong quy định; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không kê khai, kê khai không đầy đủ các khoản phải nộp NSNN, trốn lậu, nợ đọng thuế, nợ thuế quá hạn bảo đảm thu NSNN đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với quy định chung của Nhà nước; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

2. Xử lý các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách năm 2015:

- Đối với các kết luận, kiến nghị về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương và các đơn vị được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

- Đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương và các đơn vị được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sa đổi, bsung, nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Kim điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành NSNN và báo cáo cụ thể về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN 2 năm 2014-2015. Danh sách, mức độ, xử lý sai phạm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành NSNN 2 năm 2014-2015 gửi về Bộ Nội vụ theo quy định tại điểm d khoản 5 Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg: “định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đnh kỳ hàng năm”, để báo cáo Quốc hội theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 37/2017/QH14 nêu trên.

3. Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2015 bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, gửi Bộ Tài chính (theo phụ lục 01, 02 đính kèm) cùng với báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 trước ngày 01/10/2017 theo quy đnh tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, và được cập nhật, báo cáo đến 30/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2015 bao gồm cả các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát các kiến nghị: Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/11/2017.

4. Cơ quan có thm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải theo đúng chế độ và thời gian quy định, đồng thời lưu ý đôn đốc, xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với quyết toán NSNN 2015 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được kim toán phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

Sau ngày 30/11/2017, trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đối với bộ, cơ quan trung ương; tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với số kinh phí sai phạm của Kiểm toán Nhà nước kết luận, kiến nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật NSNNKhoản 2 Điều 62 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP cho đến khi nhận được báo cáo. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoặc theo báo cáo chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2015.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTCP);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đo
àn ĐBQH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBND các tỉnh, thành phố được kiểm toán;
- S
TC, Cục Thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị kiểm toán;
- Các đơn
vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, KBNN (680 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Bộ, CQTW, UBND

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 11520/BTC-KBNN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KT QUẢ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM THEO KT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

I. VỀ SỐ LIỆU

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị đã thng nhất thực hiện

Tỷ lệ thực hiện

Số kiến nghị chính xác, đúng quy định pháp luật đơn vị chưa thực hiện

Nguyên nhân

Số kiến nghị chưa chính xác, chưa phù hợp quy định pháp luật đơn vị chưa thực hiện

A

B

1

2

3

4

5

6

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

1

Các khoản thu phải nộp ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết:…..

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

2

Các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết: …….

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

3

Số chi sai chế độ phải xuất toán:

 

 

 

 

 

 

a

Nộp trả ngân sách:

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bn

 

 

 

 

 

 

 

                 - Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

b

Cơ quan tài chính giảm trừ cấp phát; giảm trừ dự toán năm sau:

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bn

 

 

 

 

 

 

 

                 - Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

4

Quyết toán vào ngân sách năm sau:

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

                 - Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VGIẢI TRÌNH

Giải trình rõ lý do, nguyên nhân từng số liệu chưa xử lý

Ví dụ: Schưa xử lý GTGC vào NSNN ... đồng, nguyên nhân do vấn đề gì?

 

 

….ngày     tháng     năm
THỦ TRƯỞNG C
Ơ QUAN (CHTỊCH UBND)
(K
ý tên và đóng dấu)

 

Bộ, CQTW, UBND…

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 11520/BTC-KBNN ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính)

KT QUẢ XỬ LÝ VỀ CƠ CH CHÍNH SÁCH DO KIM TOÁN NHÀ NƯỚC KIN NGHỊ ĐI VỚI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

STT

Văn bản kiến nghị

Đã tiếp thu, xử lý (nêu rõ nội dung, hình thức, svăn bản hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung)

Chưa thực hiện (nguyên nhân, thời hạn dự kiến thực hin)

Số, ngày tháng năm

Nội dung

A

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…., ngày    tháng    năm
THỦ TRƯỞNG C
Ơ QUAN (CHỦ TỊCH UBND)
(K
ý tên và đóng dấu)

 

5. Về công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo:
...
d. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng cơ quan đơn vị, thực hiện xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm theo đúng chế độ quy định. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm.

Xem nội dung VB
Điều 3. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Xem nội dung VB
Điều 75

1. Thời hạn nộp báo cáo kế toán tháng, quý và báo cáo quyết toán năm quy định như sau:

a) Báo cáo kế toán tháng, quý của đơn vị dự toán các cấp và ngân sách các cấp thực hiện theo chế độ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

b) Quyết toán năm của đơn vị dự toán cấp II và cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định nhưng phải bảo đảm thời gian để đơn vị dự toán cấp I xét duyệt, tổng hợp, lập, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp theo quy định; đối với các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương, phải gửi trước ngày 01 tháng 10 năm sau; đối với các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách các cấp ở địa phương, thời hạn nộp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;

c) Quyết toán năm của ngân sách các cấp chính quyền địa phương do cơ quan Tài chính lập gửi Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét; đối với ngân sách cấp tỉnh phải gửi trước ngày 01 tháng 10 năm sau; Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời hạn nộp báo cáo đối với ngân sách cấp dưới;

d) Bộ Tài chính tổng hợp, lập tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước gửi Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội chậm nhất 14 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

Xem nội dung VB
Điều 60. Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước
...
2. Kho bạc Nhà nước định kỳ báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều 62.
...
2. Cơ quan Tài chính có quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách của các tổ chức, cá nhân, đơn vị không chấp hành đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo nêu tại Khoản 1 Điều này, trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cấp thiết theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc cấp phát, chi trả chỉ được thực hiện trở lại khi tổ chức, cá nhân, đơn vị đã chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo và cam kết không tái phạm.

Khi quyết định tạm đình chỉ chi ngân sách, cơ quan Tài chính đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên của tổ chức, đơn vị bị tạm đình chỉ biết.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.