Công văn 11235/TCHQ-GSQL năm 2016 về chuyển nhượng xe ô tô của cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội
Số hiệu: 11235/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11235/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của cán bộ ngoại giao ĐSQ Nhật Bản tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
(Đ/c: 27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)

Phúc đáp công hàm số J.F:700/2016 ngày 12/9/2016 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về việc xử lý vướng mắc thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của cán bộ ngoại giao, trên cơ sở nội dung tại cuộc họp ngày 24/11/2016 giữa Tng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ông Takenari Kajiura, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyn ưu đãi, min trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 01/11/2013) nhưng thực hiện thủ tục chuyển nhượng sau ngày 01/11/2013, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4715/VPCP-KTTH ngày 22/6/2015 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp xe ô tô tạm nhập khẩu sau ngày 01/11/2013 thì khi chuyển nhượng áp dụng chính sách thuế theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg .

2. Về điều kiện chuyển nhượng đối với xe ô tô của đối tượng được hưởng quyn ưu đãi, min trừ tạm nhập khẩu trước ngày 01/11/2013 là xe đã qua sử dụng, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 555/TTg-KTTH ngày 26/4/2014. Trường hợp xe ô tô tạm nhập khẩu có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, sau ngày 01/11/2013, Bộ Tài chính đã chuyn cơ quan chức năng giải quyết.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, GSQL(10b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh