Công văn 11220/BCT-XNK năm 2016 về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP
Số hiệu: 11220/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11220/BCT-XNK
V/v ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Xây dựng; Công an; Quốc phòng;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành để hướng dẫn thi hành Nghị định. Tuy nhiên, có một sBộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn hoặc có ban hành nhưng Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chưa được cụ thể hóa theo mã HS.

Triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, ban hành văn bn quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, theo hướng cải cách thủ tục hành chính, rút gọn Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, bảo đảm Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS đã được thống nhất với Bộ Tài chính.

2. Rà soát, công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải qua kiểm dịch hoặc phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm dịch, kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành tiến hành rà soát và cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Trường hợp chưa ban hành văn bản, Danh mục hàng hóa theo quy định, đề nghị các Bộ, ngành cho biết kế hoạch thực hiện để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, ngành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các Phó TTgCP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Điều 8. Công bố danh mục hàng hóa theo mã số HS và điều chỉnh danh mục hàng hóa quy định tại các Phụ lục I, Phụ lục II

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công Thương về danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Việc điều chỉnh danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này do Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Điều 7. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng và quy định cửa khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm dịch thủy sản phải được kiểm dịch trước khi thông quan theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Danh mục hàng hóa phải tiến hành kiểm dịch trước khi thông quan; quy định thủ tục, hồ sơ kiểm dịch và tiêu chuẩn cụ thể các loại hàng hóa thuộc danh mục này.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo an toàn thực phẩm; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch y tế và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật có liên quan, các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng quản lý công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chống chuyển tải bất hợp pháp, bảo vệ uy tín của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, chống gian lận thương mại, Chính phủ giao Bộ Công Thương, trong từng thời kỳ, quy định cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa.

Xem nội dung VB