Công văn 11206/BTC-NSNN năm 2017 về phương án xử lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông
Số hiệu: 11206/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11206/BTC-NSNN
V/v phương án xử lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công an
- Bộ Giao thông Vận tải
-
Bộ Tư pháp
-
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia
-
Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 03/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 335/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Giao thông Vận tải căn cứ quy định của pháp luật xây dựng văn bản hướng dẫn đ li 100% tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT) do cơ quan nhà nước địa phương quyết định xử phạt cho ngân sách địa phương (NSĐP) để thực hiện từ năm 2018. Trường hợp cần có tỷ lệ điều tiết (Đối với lực lượng Công an nhân dân) thì NSĐP được hưởng 70% số tiền thu được.

Căn cứ các quy định của Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Bộ Tài chính dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các phương án xử lý tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông theo yêu cầu tại Thông báo nêu trên.

Đề nghị các Bộ, Cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến tham gia gấp, gửi về Bộ Tài chính (Vụ NSNN) trước ngày 30/8/2017, để kịp tổng hợp, trình Th tướng Chính phủ quyết định, làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTCP Trương Hòa Bình; (để b/c);
- Phó TTCP Vương Đình Huệ;
(để b/c);
- VPCP;
- Lưu: VT, Vụ NSNN (
80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN