Công văn 112/BTC-TCHQ năm 2015 về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu
Số hiệu: 112/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/BTC-TCHQ
V/v: địa điểm làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Thuận.

Phúc đáp công văn số 5802/UBND-TH ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về đề nghị tiếp tục cho tàu biển trong và ngoài nước được ra, vào neo đậu tại Khu chuyển tải Ninh Chữ để làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện Bộ Tài chính đã trình Chính phủ nội dung dự thảo Nghị định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, trong đó có quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan, do vậy Bộ Tài chính sẽ xem xét nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận khi Nghị định mới có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Ninh Thuận được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.