Công văn 11198/BTC-QLN năm 2017 về lập kế hoạch rút vốn và kế hoạch trả nợ của dự án vay lại nguồn vốn vay ODA
Số hiệu: 11198/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Hoàng Nam
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11198/BTC-QLN
V/v Lập kế hoạch rút vốn và kế hoạch trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay ODA.

Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

Để phục vụ cho công tác xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 và các năm tiếp theo, thực hiện theo quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 01/2013/QĐ -TTg ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan xây dựng kế hoạch rút vốn, thu hồi nợ của các dự án cho vay lại do đơn vị quản lý năm 2018 và các năm 2019, 2020 (theo mẫu đính kèm)

Báo cáo gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trước ngày 30/08/2017.

Cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QL
N(60).

TL. BTRƯỞNG
KT. C
C TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐI NGOẠI
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Vũ H
oàng Nam

Điện thoại liên h: 04 22202828, máy lẻ 3027.

Đề nghị chuyển bản softcopy theo địa chỉ email nguyenhueminh@mof.gov.vn

 

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2018, 2019, 2020

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Dự án

Tổng dư nđầu năm 2018 (1/1/2018)

Năm 2018

Tổng dư n đu năm 2019 (1/1/2019)

m 2019

Tổng dư nợ đầu năm 2020 (1/1/2020)

Năm 2020

Tng dư ncuối năm 2020 (1/12/2020)

Tổng mức vay trong năm

Trả ngốc vay trong m

Tổng tr n lãi vay trong năm

Tng tr nPhí vay trong năm

Tổng mức vay trong năm

Trả ngốc vay trong m

Tổng tr n lãi vay trong năm

Tng tr n Phí vay trong năm

Tổng mức vay trong năm

Trả ngốc vay trong m

Tổng tr n lãi vay trong năm

Tng tr n Phí vay trong năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

I. Song phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

1. Nước..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện:……

KHOẠCH RÚT VN CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VCHO VAY LẠI
NĂM: 2018

Đơn vị: Triệu đồng

 

Quý l

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng

1

2

3

4

5

TNG CỘNG

CHỦ NỢ CHÍNH THỨC

Song phương

Áo

Bỉ

Nhật

Hàn Quốc

…..

Đa phương

ADB

IDA

IFAD

IMF

NIB

OPEC

 

CHỦ NỢ TƯ NHÂN

Người nắm giữ trái phiếu

Ngân hàng thương mại

Chnợ khác

 

 

 

 

 

- Ghi chú: Áp dụng tỷ giá hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ do Bộ Tài chính công b tháng 8/2018

 

Điều 4. Thu của Quỹ
...
2. Lập kế hoạch thu của Quỹ

a) Hàng năm theo tiến độ lập dự toán ngân sách nhà nước, căn cứ vào các hợp đồng ủy quyền cho vay lại ký kết với Bộ Tài chính, các cơ quan cho vay lại có trách nhiệm lập kế hoạch thu hồi vốn cho vay lại báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp. Thời hạn gửi kế hoạch thu hồi vốn là trước ngày 20 tháng 7 của năm trước năm kế hoạch.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.