Công văn 1112/KTNN-CĐ năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành
Số hiệu: 1112/KTNN-CĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/KTNN-CĐ
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Qua kết quả rà soát, đánh giá sau gần 01 năm thực hiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý, Kiểm toán nhà nước hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán như sau:

1. Mẫu biểu số 19/HSKT-KTNN (Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán chi tiết)

a) Ghi tên thông báo kết quả kiểm toán: Ghi tên đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.

b) Các thành phần ký: Kiểm toán trưởng chuyên ngành (hoặc khu vực) ký, đóng dấu phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị chi tiết. Nếu đoàn kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện thì Kiểm toán trưởng khu vực ký và đóng dấu của KTNN khu vực. Nếu đoàn kiểm toán do KTNN chuyên ngành thực hiện thì Kiểm toán trưởng chuyên ngành ký thừa lệnh Tổng KTNN và đóng dấu của Kiểm toán nhà nước.

c) Phần nơi nhận gồm: Đơn vị được kiểm toán; Thủ trưởng đơn vị cấp trên được kiểm toán; Vụ Tổng hợp; Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thanh tra KTNN (nếu thuộc kế hoạch thanh tra năm); lưu: văn thư, đoàn kiểm toán;...). Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể có thể bổ sung các đơn vị nhận khác (nếu thấy cần thiết).

d) Một số nội dung sửa đổi Mẫu số 19/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo. Riêng các phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

2. Mẫu số 20/HSKT-KTNN (Tờ trình về việc xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán)

a) Về thành phần ký: Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập và ký Tờ trình, Trưởng đoàn kiểm toán xem xét cho ý kiến vào Tờ trình trước khi trình Kiểm toán trưởng (Kiểm toán trưởng không phải ký vào Tờ trình).

b) Về hướng dẫn bổ sung: Trình bày rõ các thay đổi kết quả về số liệu, đánh giá, kiến nghị,... và lý do thay đổi của Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán trình Kiểm toán trưởng ký phát hành so với Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, Dự thảo thông báo kết quả kiểm toán Tổ kiểm toán đã thông qua đơn vị được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã phát hành có gì sai khác (nếu có).

c) Một số nội dung sửa đổi Mẫu 20/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo.

3. Mẫu 17/HSKT-KTNN (KHKT chi tiết của Tổ kiểm toán)

a) Mục căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết: Bỏ đoạn “Thực hiện Quyết định số... /QĐ-KTNN ngày... tháng… năm của Tổng KTNN về việc kiểm toán…” mà chỉ ghi “Căn cứ Kế hoạch kiểm toán số... /KH-CN (KV) ngày … tháng… năm… của Đoàn kiểm toán …. đã được phê duyệt”.

b) Một số nội dung sửa đổi Mẫu số 17/HSKT-KTNN theo mẫu kèm theo. Riêng các phụ lục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN .

4. Các mẫu Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán có kiểm toán chi tiết dự án đầu tư

Phụ lục tổng hợp kết quả kiểm toán chi tiết dự án đầu tư bổ sung các cột kiến nghị xử lý tài chính (gồm: Cột thu hồi; Cột giảm cấp phát, thanh toán; Cột giảm giá trúng thầu và Cột xử lý khác) nếu cần thiết.

Trong quá trình thực hiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị thủ trưởng các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng KTNN;
- Các Phó Tổng KTNN;
- Lưu: VT, CĐ.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN