Công văn 11100/TCHQ-GSQL năm 2016 tạm nhận xe về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Số hiệu: 11100/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11100/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhận xe về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc tạm nhận xe ô tô về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thng nhất thực hiện như sau:

1. Căn cứ văn bản của Tổng cục Hải quan về việc đồng ý cho tạm nhận về bảo quản và văn bản đề nghị cấp giấy tạm nhận của chủ hàng có nội dung: cam kết bảo quản nguyên trạng xe, ghi rõ địa điểm cụ thể, không sử dụng lưu hành xe trái phép và thực hiện đúng các quyết định sau này của cơ quan Hải quan, kể cả việc phải tái xuất và xử lý vi phạm theo pháp luật Việt Nam (nếu có), Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng ưu đãi, miễn trừ thực hiện cấp giấy tạm nhận về bảo quản (sử dụng mu giy tạm nhập khẩu xe ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, ghi rõ giấy tạm nhận không có giá trị đăng ký lưu hành xe), để đảm bảo đúng trình tự, quy định người khai hải quan chỉ được đăng ký tờ khai khi có giấy phép của cơ quan Hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy tạm nhận và hồ sơ liên quan để giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản.

3. Sau khi đối tượng được phép tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu thực hiện cấp giy tạm nhập khẩu (trong đó có nội dung thay thế giấy tạm nhận xe về bảo quản); Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cu người khai hải quan thực hiện khai báo sửa đổi bổ sung giấy phép trên tờ khai nhập khẩu và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (thay
trả lời CV số 4154/HQHN-GSQL ngày 09/11/2016);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh