Công văn 11053/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Paper cloth
Số hiệu: 11053/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11053/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng Paper cloth

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN).
(Địa chỉ: Lô B
1, Đường D2, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) đề nghị xem xét kết quả phân loại tại Thông báo số 13849/TB-TCHQ ngày 17/11/2014 đối với mặt hàng có tên hàng khai báo: “Giấy phủ màng dệt PE (PAPER CLOTH 6*6*1140/WK70*1100)”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng Paper cloth, hiện tại, Tổng cục Hải quan đang trao đi ý kiến với các đơn vị có liên quan. Sau khi nhận được ý kiến của các đơn vị, Tổng cục Hải quan sẽ trả lời cụ thể việc phân loại mặt hàng này.

Xin thông báo để Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh