Công văn 11005/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng MTBE
Số hiệu: 11005/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11005/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng MTBE

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh Hóa chất Việt Bình Phát.
(Đ/c: Số 548 Trần Hưng Đạo,
P. 2, Q. 5, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 23/CV ngày 12/10/2016 của Công ty TNHH Kinh doanh Hóa chất Việt Bình Phát đề nghị cho biết mã số và các loại thuế suất đối với mặt hàng Methyl Tert - Butyl Ether có độ tinh khiết 99,7%. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về vic ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Mặt hàng “Methyl Tert - Butyl Ether” nếu ở dạng tinh khiết thì thuộc nhóm 29.09, mã số 2909.19.00 và nếu ở dạng không tinh khiết thì mã số cụ thể tùy thuộc vào thành phần có trong sản phẩm. Các loại thuế suất của mặt hàng sẽ được xác định cụ thể theo mã số của hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kinh doanh Hóa chất Việt Bình Phát biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh