Công văn 11/VPCP-KTTH năm 2015 về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn
Số hiệu: 11/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/VPCP-KTTH
V/v thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16124/BTC-TCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 về việc thuế đối với hoạt động cho thuê tàu định hạn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh; Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S 20

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.