Công văn 1099/TCHQ-GSQL năm 2022 về lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia
Số hiệu: 1099/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Duy Tám
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/TCHQ-GSQL
V/v lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN về việc sự cố đối với Cổng thông tin một cửa ASEAN của Malaysia từ ngày 15/3/2022 dẫn đến không nhận được C/O mẫu D điện tử, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:.

Malaysia thông báo lỗi kỹ thuật và sẽ cấp C/O mẫu D bản giấy để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục trong thời gian khắc phục sự cố. Malaysia sẽ thông báo sau khi kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Duy Tám

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.