Công văn 10983/TCHQ-GSQL năm 2016 thông báo triển khai bổ sung thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
Số hiệu: 10983/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10983/TCHQ-GSQL
V/v thông báo triển khai bổ sung các TTHQĐT trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Hà Ni, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhằm nâng cao tính tự động trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chính thức tiếp nhận thông tin khai báo điện tử của doanh nghiệp khi thực hiện những thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

1. Danh sách thủ tục điện tử

a) Thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ;

b) Tiếp nhận chứng từ điện tử, hồ sơ hải quan điện tử: khuyến khích doanh nghiệp khi thực hiện khai báo chính thức tờ khai hải quan có kèm theo hồ sơ hải quan điện tử;

c) Cập nhật danh sách hàng hóa thuộc tờ khai vận chuyển độc lập đã được phê duyệt vận chuyển: chỉ tiếp nhận ở những Chi cục Hải quan có kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng theo Quyết định 1500/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2016;

d) Tiếp nhận Thông báo cơ sở sản xuất;

đ) Tiếp nhận Báo cáo quyết toán.

2. Thời điểm chính thức áp dụng: 01/12/2016.

3. Triển khai thực hiện

Để thống nhất triển khai thực hiện giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị cộng đồng doanh nghiệp liên hệ với các Công ty tin học cung cấp phần mềm khai báo hải quan để đưc hướng dẫn nâng cấp phần mềm và hướng dẫn sử dụng các thủ tục điện tử mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI (đ
ph/h);
- Cục CNTT&TKHQ (để đăng công báo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL.Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh