Công văn 1097/BYT-KH-TC năm 2022 xin ý kiến vào dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19
Số hiệu: 1097/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/BYT-KH-TC
V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Khóa XV, trong đó tại điểm a, khoản 7, Điều 1 quy định: “giao Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch”; Bộ Y tế đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19, xin ý kiến một số Bộ, địa phương; Bộ Y tế đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa dự thảo Quyết định và có công văn số 327/BYT-KHTC ngày 19/01/2022 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đối với dự thảo Quyết định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số 16/BCTĐ-BTP ngày 28/01/2022, Bộ Y tế đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, chỉnh lý dự thảo Quyết định và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định và có cơ sở giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số 16/BCTĐ-BTP ngày 28/01/2022 nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ:

1. Nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19, trong đó nêu rõ ý kiến đối với phương án về mức hỗ trợ chi thường xuyên tại khoản 2, Điều 3 dự thảo Quyết định.

2. Các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ chi thường xuyên năm 2021 của các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch thuộc thẩm quyền quản lý (chi tiết tại phụ biểu kèm theo), đánh giá khả năng ngân sách của địa phương để đảm bảo tính khả thi của Quyết định sau khi ban hành.

Văn bản góp ý và báo cáo số liệu đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/3/2022 (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail: ndcmoh@yahoo.com) để Bộ Y tế tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn