Công văn 10931/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý thuế xuất khẩu phế liệu thép không gỉ
Số hiệu: 10931/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10931/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế xuất khẩu phế liệu thép không gỉ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Taeyang Việt Nam;
(KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
- Công ty TNHH Taeyang Hà Nội;
(TT Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên)
- Công ty TNHH Taeyang Sài Gòn.
(KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CV ngày 29/7/2016 của Công ty TNHH Taeyang Việt Nam, công văn số 11/CV ngày 29/7/2016 của Công ty TNHH Taeyang Hà Nội, công văn số 12/CV ngày 29/7/2016 của Công ty TNHH Taeyang Sài Gòn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với phế liệu thép không gỉ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ trong đó trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, không quy định miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là phế liệu xuất khẩu thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu, áp dụng đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/9/2016.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Taeyang Việt Nam, Công ty TNHH Taeyang Hà Nội, Công ty TNHH Taeyang Sài Gòn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục ĐTCBL;

- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương