Công văn 1093/BTNMT-TNN năm 2022 về điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã
Số hiệu: 1093/BTNMT-TNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/BTNMT-TNN
V/v điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 649/VPCP-NN ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc nghiên cứu kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (Văn bản số 54/BNN-TCTL ngày 05 tháng 01 năm 2022). Sau khi nghiên cứu kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng, việc kiến nghị điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa lưu sông Mã liên quan đến việc điều chỉnh vận hành, cấp nước của hồ Cửa Đạt cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt hạ du để phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tuy nhiên, trong nội dung kiến nghị của quý Bộ chưa cụ thể, chưa rõ ràng các phương án kiến nghị điều chỉnh quy trình.

Theo quy định tại Điều 34 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Mã (Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trong quá trình thực hiện quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Vì vậy, để có đầy đủ căn cứ thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tính toán và kiến nghị cụ thể phương án điều chỉnh (phương án vận hành, điều khoản điều chỉnh,…) và kiến nghị bằng Văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước, điện thoại 0241.37957271; email: cqltnn@monre.gov.vn).

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi quý Bộ để chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Lê Văn Thành (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/cáo);
- Bộ Công thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Điều tiết điện lực; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (để phối hợp);
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành

 

 

Điều 34. Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xem nội dung VB