Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
Số hiệu: 1088/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/TCHQ-TXNK
V/v thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/4/2022 (Sao gửi kèm).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Dung
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.